Regulamin
Regulamin Organizacyjny
podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych pod nazwą:
Hand-Med Centrum Medycyny Zintegrowanej Grzegorz Zaborowski

Niniejszy regulamin określa organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, strukturę organizacyjną oraz zasady korzystania z usług świadczonych przez Hand-Med Centrum Medycyny Zintegrowanej Grzegorz Zaborowski. Klient umawiający się na wizytę akceptuje regulamin. Jest to warunek konieczny, niezbędny do skorzystania z usług centrum Hand-Med.

§1. Podstawy prawne funkcjonowania

1. Hand-Med Centrum Medycyny Zintegrowanej Grzegorz Zaborowski działa w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej z siedzibą przy ulicy Witolda 7 w Radomiu.
2. Grzegorz Zaborowski jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2.07.2004 o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm. ) i prowadzi działalność leczniczą w przedsiębiorstwie pod nazwą Hand-Med Centrum Medycyny Zintegrowanej utworzonym ze środków własnych.
3. Centrum Medycyny Zintegrowanej Hand-Med Grzegorz Zaborowski ( zwany dalej HAND-MED) jako podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą jest wpisany do rejestru podmiotów leczniczych prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego w Warszawie pod numerem księgi 000000227822 W-14.
4. Podmiot Leczniczy HAND-MED działa na podstawie:
  a. powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej;
  b. wpisu do właściwego rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
  c. niniejszego regulaminu stworzonego zgodnie z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.

§2. Sposób kierowania podmiotem

1. Podmiotem leczniczym HAND-MED kieruje właściciel – Grzegorz Zaborowski i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Właściciel samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące HAND-MED i ponosi za nie odpowiedzialność.
3. Podczas nieobecności właściciela zastępuje go upoważniony przez niego pracownik.

§3. Cele i zadania podmiotu

1. Podstawowym celem HAND-MED jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa w zakresie rehabilitacji.
2. Do podstawowych zadań HAND-MED należy:
  a. udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie ze specjalizacją danej komórki organizacyjnej oraz potrzebami zdrowotnymi pacjentów;
  b. orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowa pacjentów według obowiązujących przepisów;
  c. udzielanie indywidualnych porad i konsultacji;
  d. prowadzenie na bieżąco obowiązującej dokumentacji medycznej;
  e. wnioskowanie w sprawach zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne;
  f. inne zadania zlecone przez właściciela podmiotu.

§4. Struktura organizacyjna zakładu leczniczego

1. Podmiot leczniczy „HAND-MED CENTRUM MEDYCYNY ZINTEGROWANEJ Grzegorz Zaborowski” nr księgi rejestrowej: 000000227822-W-14 , działa w oparciu o zakład leczniczy o nazwie „ HAND-MED CENTRUM MEDYCYNY ZINTEGROWANEJ”.
2. Zakład leczniczy o którym mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu działa przy ulicy Witolda 7, lokal 1.01 w Radomiu (kod pocztowy 26-600).
3. Jednostka organizacyjna zakładu leczniczego pod nazwą „Fizjoterapia HAND-MED” mieści się pod tym samym adresem co zakład leczniczy.

§5. Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

1. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie fizjoterapii. Do podstawowych zadań działu fizjoterapii należy: terapia manuala, fizykoterapia, kinezyterapia, masaż leczniczy, suche igłowanie.
2. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie paramedycyny. Do podstawowych zadań działu paramedycyny należy: osteopatia, akupunktura, naturopatia.
3. Porady rehabilitacji medycznej.

§6. Organizacja i zadania Podmiotu Leczniczego

Do podstawowych zadań Zakładu Leczniczego należą:
• konsultacje
• porady
• fizykoterapia
• kinezyterapia
• terapia manualna

§7. Współpraca z innymi podmiotami

1. W celu zapewnienia prawidłowości leczenia pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, Podmiot współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność́ leczniczą lub udzielającymi świadczeń́ zdrowotnych na rzecz tych pacjentów.
2. Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność́ leczniczą odbywa się z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta

§8. Przebieg procesu udzielania świadczeń

1. Przed przystąpieniem do pierwszej konsultacji klient oświadcza ustnie lub podpisuje oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu, klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych RODO i wyrażeniu zgody na świadczenie usług wykonywanych w HAND-MED.
2. Klient przychodząc na wizytę deklaruje pełną zdolność fizyczną, psychiczną i zdrowotną do korzystania z tego typu zabiegów.
3. Do gabinetu Klient wchodzi pojedynczo, chyba że jest to osoba niepełnoletnia lub niepełnosprawna, wtedy może wejść z opiekunem.
4. Magister fizjoterapii na podstawie skierowania od lekarza specjalisty lub przeprowadzonego wywiadu, badania, przedstawionej dokumentacji medycznej proponuje rodzaj zabiegów i czas trwania terapii.
5. Klient ma obowiązek poinformować terapeutę o stanie swojego zdrowia w sposób wyczerpujący. Jakiekolwiek urazy powstałe na skutek zatajenia przez klienta informacji o stanie zdrowia nie mogą być podstawą roszczenia wobec terapeuty.
6. Klient ma obowiązek poinformować terapeutę o ewentualnych urazach, stanach bólowych powstałych w skutek przeprowadzonej terapii gdyż może to mieć istotny wpływ na przebieg dalszej terapii.
7. W razie zaobserwowania jakichkolwiek zaburzeń zdrowia w trakcie przeprowadzania terapii klient powinien natychmiast powiadomić o tym terapeutę. Jeśli wymaga tego dobro klienta, terapeuta ma prawo odmówić wykonania usługi lub znacząco zmienić zakres jej wykonywania.
8. Terapeuta ma prawo odmówić wykonania świadczenia w przypadku wystąpienia przeciwwskazań do terapii.
9. Terapeuta ma prawo wymagać od klienta przedłożenia wyników odpowiednich badań, jak również przeprowadzenia badań dodatkowych.
10. Terapeuta zastrzega sobie prawo do konsultacji na temat stanu zdrowia z lekarzem kierującym bądź innymi specjalistami, a także zażądać od lekarza specjalisty skierowania na zabiegi.
11. Korzystanie z usług innego terapeuty, nie związanego z placówką HAND-MED, wyłącza odpowiedzialność i pozbawia klienta prawa do jakichkolwiek roszczeń względem wyżej wymienionego podmiotu lub terapeuty powiązanego umową z HAND-MED.

§9. Rejestracja Klientów

1. Rejestracja klientów odbywa się w różnych formach tj. : osobiście, telefonicznie, online, przez członków rodziny, osoby trzecie; z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji usługi.
2. Przy pierwszej rejestracji klient jest zobowiązany przedstawić dowód osobisty (dane: imię, nazwisko, numer pesel, adres zamieszkania).
3. Zapis powyżej dwóch osób jednocześnie jest możliwy dopiero po opłacie z góry za dane wizyty(gotówka, karta, przelew na konto bankowe).
4. W przypadku niedostępnych terminów utworzona jest lista rezerwowa umożliwiająca zapisanie klienta w przypadku gdy zwolni się termin wizyty. Klient jest zapisywany wg kolejności zapisu na listę rezerwową.
5. Zmianę terminu wizyty lub jej odwołanie można zgłaszać najpóźniej 24 godziny przed umówionym terminem. Istnieje odstępstwo w przypadku nagłych sytuacji losowych, wtedy klient jest zobowiązany poinformować o nieobecności najszybciej jak to możliwe przed wizytą.
6. Jeśli w danej chwili nie można się dodzwonić to należy wysłać SMS z informacją.
7. Odwołanie wizyty później niż 24 godziny przed terminem wizyty lub nieobecność bez poinformowania będzie skutkowało doliczeniem 50% ceny usługi przy umówieniu się na kolejną wizytę. W takim przypadku na następną wizytę będzie można umówić się tylko osobiście i opłacie z góry. Cała kwota przepada w przypadku nie pojawienia się kolejny raz na umówionej i opłaconej wizycie.
8. Nie otrzymanie SMS-a przypominającego o wizycie nie usprawiedliwia nieobecności klienta.
9. W przypadku spóźnienia na umówiony zabieg, czas jego trwania może zostać odpowiednio skrócony.
10. Wskazane jest przybycie minimum 10 minut przed umówionym zabiegiem.

§10. Płatność za usługi

1. Płatności dokonuje się gotówką , kartą płatniczą lub przelewem na konto (przy opłacie z góry za zabiegi).
2. Za udostępnianie dokumentacji medycznej w formie wyciągów albo odpisów nie jest pobierana opłata.
3. Opłaty za zabiegi odbywają się zgodnie z cennikiem dostępnym na tablicy informacyjnej HAND-MED oraz stronie internetowej www.hand-med.pl.
4. W przypadku niewykorzystania zabiegów w ramach bonu podarunkowego lub nieodwołania opłaconej wcześniej wizyty na 24 godziny wcześniej, pieniądze nie zostaną zwrócone.
5. Na życzenie klienta, w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami, zostanie wystawiony rachunek uproszczony na podstawie zebranych paragonów fiskalnych za poszczególne wizyty. W przypadku chęci otrzymania rachunku dla przedsiębiorcy, klient wcześniej zobowiązany jest podać prawidłowy NIP przedsiębiorcy.
6. Wszystkie zabiegi, które zostaną odwołane przez HAND-MED (z powodu choroby, awarii sprzętu, itp.) powodują przedłużenie ważności opłaconych zabiegów i propozycję innego terminu przeprowadzenia zabiegów.
7. Rozpoczęcie korzystania z usług HAND-MED jest tożsame z oświadczeniem , iż klient posiada zabezpieczone środki na pokrycie należności za usługi.

§11. Prawa i obowiązki pacjenta

1. W czasie korzystania z usług HAND-MED klient ma prawo do:
  a. Poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel gabinetu,
  b. Świadczeń wykonywanych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach,
  c. Rzetelnej informacji o stanie zdrowia, wglądu do własnej dokumentacji medycznej,
  d. Pełnej dyskrecji dotyczącej jego osoby,
  e. Pomocy i wyjaśnień o sposobie przygotowania do zabiegów,
2. Do obowiązków klienta należą:
  a. Zapoznanie się z regulaminem HAND-MED,
  b. Przestrzegania zasad higieny osobistej,
  c. Przestrzegania ładu i porządku na terenie HAND-MED,
  d. Przestrzegania zaleceń fizjoterapeuty,
  e. Nie korzystania z usług innych terapeutów bez informacji gabinetu HAND-MED,
  f. Zgłaszania się na zabiegi z własnym ręcznikiem oraz w stroju umożliwiającym łatwy dostęp do leczonych części ciała , a w przypadku zabiegów kinezyterapii właściwego do wykonywania ćwiczeń,
  g. Wyciszenie telefony w trakcie wizyty.

§12. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych klienta jest HAND-MED. Dane osobowe przetwarzane są w celu zarządzania i udzielania świadczenia zdrowotnego. Z pełną treścią klauzuli obowiązku informacyjnego oraz przysługującymi klientowi prawami można zapoznać się w placówce lub na stronie internetowej www.hand-med.pl.
2. Dane osobowe podane przez klienta objęte są tajemnicą. Dane służą do zebrania informacji koniecznych do podjęcia świadczenia zdrowotnego.
3. Dokumentacja medyczna jest własnością podmiotu leczniczego HAND-MED.
4. Dokumentacja może być udostępniona:
  a. Klientowi,
  b. Przedstawicielowi ustawowemu,
  c. Osobie wskazanej przez klienta po okazaniu pełnomocnictwa w formie pisemnej
  d. Podmiotom uprawnionym z mocy przepisów prawa.
5. Dokumentowanie przebiegu terapii w formie filmu lub zdjęć jest możliwe wyłącznie po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez klienta lub osobę do tego uprawnioną.
6. Teren HAND-MED objęty jest własnym monitoringiem, którego jedynym celem jest zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa oraz usprawnienie organizacji pracy. Dane wynikające z monitoringu nie są udostępniane podmiotom zewnętrznym.

§13. Przepisy końcowe

1. Klient lub jego prawny opiekun zobowiązany jest do zgłaszania wszelkich zastrzeżeń dotyczących sposobu prowadzenia terapii lub współpracy z pracownikiem gabinetu.
2. Do gabinetu nie będą wpuszczane osoby będące pod wpływem alkoholu lub narkotyków , a także osoby zachowujące się agresywnie i niestosownie do miejsca.
3. HAND-MED nie ponosi odpowiedzialności za osoby i ich niewłaściwe zachowanie mogące stworzyć zagrożenie dla życia i zdrowia osób przebywających na terenie gabinetu.
4. Na terenie zakładu leczniczego Podmiotu HAND-MED zakazuje się palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych lub zażywania środków odurzających.
5. Zakazuje się pacjentom i osobom trzecim wchodzenia i zaglądania do pomieszczeń, w których udzielane są świadczenia zdrowotne.
6. HAND-MED nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w gabinetach oraz poczekalni.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
8. Podanie regulaminu organizacyjnego do wiadomości klientów następuje poprzez udostępnienie go, na wniosek klienta, w siedzibie HAND-MED, a także na stronie internetowej www.hand-med.pl.
9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.09.2021 roku.