RODO

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PACJENTA PRZEZ PODMIOT LECZNICZY HAND-MED CENTRUM MEDYCYNY ZINTEGROWANEJ

I. Administrator danych osobowych

Administratorem podanych danych osobowych jest:
Hand-Med Centrum Medycyny Zintegrowanej
ul. Witolda 7, Lokal 1.01, 26-600 Radom
tel: 503-343-635, 48/362-14-11

II. Jakie dane przetwarzamy

W związku z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych w gabinecie fizjoterapii przetwarzane będą następujące dane osobowe:

Imię i nazwisko pacjenta, a w przypadku pacjentów poniżej 16 roku życie lub pacjentów ubezwłasnowolnionych oraz nie posiadających dostatecznego rozeznania w podejmowaniu świadomych decyzji także imię i nazwisko jego opiekuna prawnego lub faktycznego, data urodzenia, nr PESEL adres zamieszkania, telefon, adres e-mail, informacje zebrane w wywiadzie poprzedzającym udzielenie świadczenia zdrowotnego (takie jak informacje o przebytych chorobach, urazach etc.), zebrane informacje o stanie zdrowia, rokowania etc.

III. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Dane osobowe Pacjentaprzetwarzane będą w celu:

a) wykonania świadczenia zdrowotnego – podstawą przetwarzania danych jest uzyskanie zgody pacjenta (opiekuna prawnego) (art. 9 ust. 2 lit. a) RODO),
b) wykonania obowiązku prawnego – obowiązek prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej wynika m.in. z art. 9 pkt 4) ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Zasady jej udostępniania i przechowywania określa ustawa o prawach pacjenta oraz Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest więc obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia UE 2016/679 tzw. RODO),
c) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jakie Administrator albo Pacjent, mogą mieć w stosunku do siebie w związku z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych - przez okres 3 roku od końca roku kalendarzowego, w którym świadczenie było wykonane (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.)
d) kontaktu z Pacjentem – podstawą przetwarzania danych w tym zakresie jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.)

IV. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Pacjenta stanowiące dokumentację medyczną będą przetwarzane przez Administratora przez okres świadczenia na jego rzecz świadczeń zdrowotnych, a także w terminach określonych w art. 29 ustawy o prawach pacjenta oraz Rzeczniku Praw Pacjenta, tj.:

a) przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
(i) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgonu,
(ii) dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
(iii) dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia drugiego roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

Po upływie ww. wymienionych okresów dokumentacja medyczna zawierająca dane osobowe zostanie zniszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta.

V. Kategorie odbiorców danych osobowych

Odbiorcami udostępnionych danych są podmioty przetwarzające je na zlecenie lub z upoważnienia Administratora Danych. Dotyczy to w szczególności dostawcy rozwiązań informatycznych do obsługi elektroniczne dokumentacji medycznej. Podmioty te zobowiązane są do zachowania tajemnicy danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej.

Nadto dane osobowe Uczestników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nie będzie następowało profilowanie ani automatyczne podejmowane decyzji.

VI. Charakter podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, acz niezbędne do wykonania świadczenia zdrowotnego.
Brak podania danych uniemożliwia wykonanie świadczenia zdrowotnego.
Podanie danych nie jest wymogiem ustawowymi.

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych, Pacjentowi przysługuje szereg praw, których realizacje zobowiązani jesteśmy zapewnić. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie nam swojego żądania pisemnie lub na adres mailowy: handmed@gmail.com

Pamiętaj, masz prawo do:

1. Dostępu do Twoich danych

Realizując to prawo masz w szczególności prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:
a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO

2. Żądania sprostowania Twoich danych

Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

Podstawa prawna: art. 16 RODO

3. Żądania usunięcia danych

Masz ma prawo do żądania usunięcia danych osobowych, nie będących elementem dokumentacji medycznej – te bowiem przetwarzamy w wykonaniu obowiązku prawnego.

Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
a) Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
b) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych,
c) Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a także w celu wykonania prawem przewidzianych obowiązków. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

Podstawa prawna: art. 17 RODO

Podstawą do dalszego przetwarzania danych osobowych stanowiących dokumentację medyczną stanowi art. 29 ustawy o prawach pacjenta oraz Rzeczniku Praw Pacjenta, który jak wskazano wyżej nakłada obowiązek jej archiwizacji przez określony czas.

4. Żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

a) gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni,
b) gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
c) gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.

Podstawa prawna: art. 18 RODO

5. Wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.

Podstawa prawna: art. 21 RODO

Powyższe nie dotyczy danych osobowych tworzących dokumentację medyczną.

6. Wniesienia skargi do organu nadzoru

Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podstawa prawna: art. 77 RODO

W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie?

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.
Informacja od Psychoterapeuty o przetwarzaniu danych osobowych

Dokument przygotowany na podstawie dokumentów RODO opracowanych dla psychoterapeutów przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt i udostępnionych na stronie PTPG.

Jako psychoterapeuta, niżej podpisana, uprzejmie informuję, że przetwarzam Państwa dane osobowe. Troska o poufność powierzonych przez klienta danych jest dla mnie kluczowa. Stosuję wymogi prawa, w tym RODO, a także dbam w sposób praktyczny, aby dane osobowe klientów były w pełni bezpieczne. Zakres i szczegóły przetwarzania danych osobowych zestawione są poniżej.

1. Administartor danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Psychoterapeuta:
Agnieszka Zaborowska
Zatrudniona w HAND-MED Centrum Medycyny Zintegrowanej
ul. Witolda 7, Lokal 1.01, 26-600 Radom
Tel. 509 362 070
e-mail: zaborowska.a@wp.pl

2. Inspektor Ochrony Danych

Nie wyznaczono Inspektora Ochrony Danych

3. Cele przetwarzania

• w celu prowadzenia psychoterapii;
• w celu realizacji procesu supewizji – Opieka superwizora Gestalt zapewnia poprawność relacji terapeutycznej i bezpieczeństwo klienta (bez podawania danych osobowych klientów),
• w celach archiwalnych, dla zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wskazania faktów;
• w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi;

4. Kategorie danych, których nie przetwarzam

Oświadczam, że nie będę przetwarzać danych, które nie zostały zebrane bezpośrednio od klienta. Nie będzie utrwalany wizerunek, ani głos klienta.

5. Odbiorcy danych

Dane wrażliwe, będą udostępniane wyłącznie w procesie superwizji, na podstawie odrębnie zawartej umowy pomiędzy mną a superwizorem. W procesie superwizji współpracuję z bardziej doświadczonym psychoterapeutą praktykiem, jako moim superwizorem. Celem superwizji jest poszerzanie umiejętności zawodowych i zapewnienie bezpieczeństwa w toczącej się psychoterapii.

6. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazuję danych klientów poza teren Polski, ani poza teren Unii Europejskiej, ani poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7. Okres przechowywania danych

Dane podstawowe i dane wrażliwe, przechowuję dla potrzeb kontaktu przy wykonywaniu kontraktu do czasu, aż klient zgłosi sprzeciw względem ich przechowywania. W tym celu klient cofa zgodę, jeśli przetwarzanie następowało na podstawie zgody, lub samodzielnie ustalę, że zostały zdezaktualizowane.

8. Prawa klienta

Klientowi przysługuje prawo do:
• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
• sprostowania swoich danych;
• usunięcia danych, jeżeli klient uzna, że nie ma podstaw do przetwarzania jego danych;
• ograniczenia przetwarzania danych. Klient może zażądać, aby ograniczyć przetwarzanie jego danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z klientem działań;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
• przenoszenia danych. Klient ma prawo otrzymać w strukturalizowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe dotyczące klienta. Klient może również zlecić terapeucie przesłanie jego danych bezpośrednio do innego podmiotu;
• wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli klient uważa, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Klient, w każdej chwili ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych, które przetwarzam na podstawie zgody klienta.

9. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Informuję, że podanie danych przez klienta jest dobrowolne. Jeżeli jednak klient nie poda danych podstawowych, identyfikujących go w sposób wymagany powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, to w takim przypadku terapeuta może odmówić zawarcia kontraktu.

10. Informacja o źródle danych

Informuję, że dane klienta otrzymuje bezpośrednio od niego samego.